Mẫu biên bản Đại hội chi bộ Đảng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Thế Hiến (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:30' 04-03-2013
Dung lượng: 114.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
ĐẠI HỘI HẾT NHIỆM KỲ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH LUẬT HN

Chi bộ: ……………………………………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày tháng năm 20…..


BIÊN BẢN

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ…………………………………


Đại hội Chi bộ ………………………. ………………………….
đã họp ngày………..tháng……năm 20…..
Đại hội có mặt……. đảng viên trên tổng số đảng viên được triệu tập.
Khách mời có….đồng chí ( họ và tên một số chức danh chủ yếu theo quy định hiện hành)

Đại hội bầu các cơ quan làm việc
Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí …..( Họ và tên từng người).
Đoàn thư ký gồm các đồng chí …..( Họ và tên từng người).
Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm các đồng chí….., do đồng chí….làm trưởng ban.

Đại hội đã nghe báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội. Cụ thể là : Có…….. đảng viên/tổng số đảng viên được triệu tập về dự Đại hội, vắng ………./đảng viên, lý do:…………..
Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ….của Đảng bộ, do đồng chí ……..trình bày trước đại hội.
Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)……
- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: ( tóm tắt từng loại ý kiến)……
Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiểu biểu quyết tán thành tại đại hội)……


Đại hội đã bầu cấp uỷ nhiệm kỳ ………….
Đại hội quyết định số lượng cấp uỷ viên khóa tới là ….đồng chí.
Danh sách ứng cử, đề cử được đại hội thông qua gồm ….đồng chí, họ và tên (Xếp theo A, B, C tên gọi)
Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn Chủ tịch đề nghị gồm: trưởng ban là đồng chí….. và các uỷ viên là ….( họ và tên từng người)
Tình hình bầu cử: số phiếu phát ra ….., số phiếu thu vào ….., số phiếu hợp lệ….., số phiếu không hợp lệ …. lý do:……
Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: họ và tên ( Xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu)
Theo Điều 12, Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp uỷ mới: họ và tên ( theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:
Số đảng viên tán thành
Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến
Đại hội bế mạc hồi ….giờ, ngày …. tháng….năm 20….TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

THAY MẶT ĐOÀN THƯ KÝ

( Họ tên và chữ ký)

( Họ tên và chữ ký)ĐẠI HỘI HẾT NHIỆM KỲ
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH LUẬT HN

Chi bộ: ……………………………………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày tháng năm 20…..


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Ban Chi uỷ (cấp uỷ) Chi bộ …………………………… …..tại đại hội
Chi bộ ngày … tháng…..năm……nhiệm kỳ………………….

1. Đại hội Chi bộ ………………….…………………………… trong phiên họp ngày…..tháng…..năm …… đã tiến hành bầu cử cấp uỷ nhiệm kỳ……………… theo quy định của Điều lệ Đảng.
2. Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban chi uỷ (cấp uỷ) Chi bộ nhiệm kỳ ………………. là ……… đồng chí………..
3. Đại hội thông qua danh sách bầu cử gồm: ……………..đ/c có tên sau đây (ghi theo thứ tự a, b, c)

Họ và tên
Tuổi
Chức vụ

1………………………………………………………………………………………...
2………………………………………………………………………………………...
3………………………………………………………………………………………...
4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm:………………đồng chí
Trong đó Trưởng ban là đồng chí:……………………………………………… và các thành viên là:
Đồng chí:……………………………………………………………………
Đồng chí:……………………………………………………………………
5. Tổng số đại biểu (hoặc đảng viên ) được triệu tập là:…………………..đ/c
- Tổng số đại biểu (hoặc đảng viên) dự Đại hội…………….….…………..đ/c
- Số đại biểu (hoặc đảng viên ) bị bác tư cách:………………..……………đ/c
- Số cấp uỷ viên cấp triệu tập vắng mặt:………………………….………….đ/c
- Số đại biểu chính thức vắng mặt không có đại biểu dự khuyết thay thế:……… đ/c
- Tổng số đại biểu (hoặc đảng viên ) có mặt khi bầu cử:………….……….đ